Tôi muốn xem các thông tin dưới dạng là tin tức thì vào đâu?

  • Vào menu Bảng tin, chọn Tin tức.

  • Chạm tiêu đề tin tức để xem nội dung chi tiết.

  • Chạm tên chuyên mục để xem các tin tức thuộc chuyên mục đó.

    • Có thể chạm vào biểu tượng để xem tin tức của các chuyên mục khác.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự