Tôi muốn tải thêm các biểu tượng (icon) cảm xúc để bình luận thì làm thế nào?

  • Tại menu Bảng tin, chạm vào ô Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

  • Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.
  • Trên thanh hiển thị các bộ biểu tượng cảm xúc, chạm và vuốt sang trái để xem thêm các bộ biểu tượng.

thietlap_bieutuong_02

  • Chọn bộ biểu tượng cảm xúc muốn sử dụng và chạm vào Tải xuống.

thietlap_bieutuong_03

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự