Tôi muốn sắp xếp các bộ biểu tượng cảm xúc hay dùng lên trước để chọn nhanh khi bình luận thì làm thế nào?

  • Tại menu Bảng tin, chạm vào Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

  • Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.
  • Chạm vào biểu tượng icon_banhrang.

thietlap_bieutuong_07

  • Chạm vào biểu tượng Sticker_Move bên cạnh bộ biểu tượng cảm xúc muốn thay đổi vị trí, giữ và trượt lên/xuống để sắp xếp lại vị trí.

thietlap_bieutuong_08

  • Trên màn hình bình luận, vị trí các bộ biểu tượng cảm xúc sẽ được sắp xếp theo thứ tự như đã thiết lập ở trên.

thietlap_bieutuong_10

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự