Tôi muốn bỏ bớt các biểu tượng (icon) cảm xúc không dùng nữa thì làm thế nào?

  • Tại menu Bảng tin, chạm vào Bình luận bên dưới bài đăng bất kỳ.

thietlap_bieutuong_01

  • Chạm vào biểu tượng icon_matcuoi.
  • Chạm vào biểu tượng icon_banhrang.

thietlap_bieutuong_04

  • Chạm vào Sửa.

thietlap_bieutuong_05

  • Chọn bộ biểu tượng cảm xúc muốn xóa, sau đó chạm vào biểu tượng icon_xoa bên cạnh để xóa.
  • Chạm vào Xong để lưu thông tin.

thietlap_bieutuong_06

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự