Tôi muốn báo cáo bài viết vi phạm thì làm thế nào?

  • Vào menu Bảng tin.
  • Chọn bài viết muốn báo cáo vi phạm.
  • Chạm vào biểu tượng icon_muiten.

IMG_0526

  • Chạm vào Báo cáo bài viết.

IMG_0527

  • Nhập nội dung báo cáo vi phạm.
  • Chạm vào Gửi để gửi báo cáo bài viết vi phạm cho người quản trị hệ thống.

IMG_0528

Lưu ý:

  • Chương trình đang mặc định sau khi báo cáo bài viết sẽ đồng thời ẩn bài viết khỏi bảng tin, để bài viết vẫn xuất hiện trên bảng tin chạm vào biểu tượng icon_gat_ios và kéo sang trái.

bangtin_baocao_04

  • Chương trình chỉ mới hỗ trợ tính năng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự