Thay đổi hiển thị chi tiết danh bạ khi người dùng thiết lập thông tin được phép xem trên Amis core

  1. Mục đích: Chỉ hiển thị những thông tin được thiết lập cho phép xem trên danh bạ nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin của nhân viên.
  2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R39 trở về trước: Khi nhân viên có quyền Tra cứu danh bạ thì được xem tất cả các thông tin cá nhân của nhân viên khác.

Từ phiên bản R39 trở đi: Nhân viên chỉ được nhìn thấy các thông tin cá nhân của nhân viên khác theo phân quyền truy cập danh bạ đã thiết lập trên amis core.

  •       Vào Amis core/Phân quyền truy cập/ chọn tab Danh bạ và trang cá nhân

Nội dung này hữu ích?