Làm thế nào để ẩn các bài viết không quan tâm đi?

  • Vào menu Bảng tin.
  • Tìm kiếm bài viết bất kỳ của nhân viên muốn ẩn bài viết.

bangtin_antatca_01

  • Chạm vào biểu tượng icon_muiten trên bài viết.
  • Chạm vào Ẩn bài viết

IMG_0521

  • Chọn Ẩn tất cả các bài viết từ (tên nhân viên được chọn). Sau khi thực hiện xong tất cả bài viết của nhân viên này (bao gồm bài viết đã đăng trước đó và sau này) sẽ không xuất hiện nữa.

IMG_0522

Lưu ý: Chương trình chỉ mới hỗ trợ tính năng này trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự