Làm thế nào để xem được danh sách các nhân viên tìm kiếm gần đây?

  • Vào menu Bảng tin, chạm vào ô Tìm kiếm.

1

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách các nhân viên tìm kiếm gần đây.

2

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự