Làm thế nào để sửa/xóa bình luận đã đăng?

Để sửa bình luận thực hiện như sau:

  • Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sửa.

bangtin_binhluan_04

  • Chạm vào Sửa.

bangtin_binhluan_05

  • Nhập lại nội dung bình luận.
  • Nhấn Cất.

bangtin_binhluan_06

Để xóa bình luận thực hiện như sau:

  • Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Xóa.
  • Chạm vào Xóa.

bangtin_binhluan_07

  • Chạm vào để xác nhận việc xóa bình luận.

2017_03_15_17.28.03

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự