Làm thế nào để sao chép bình luận?

  • Chạm và giữ vào nội dung bình luận đến khi hiển thị chức năng Sao chép.
  • Chạm vào Sao chép.

bangtin_binhluan_08

  • Tại vị trí cần sao chép bình luận, chạm và giữ đến khi hiển thị chức năng Dán.
  • Chạm vào Dán để lấy được nội dung bình luận vừa sao chép.

bangtin_binhluan_09

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự