Làm thế nào để bình luận, chia sẻ cảm xúc về những thông tin được chia sẻ?

 • Vào menu Bảng tin, chọn bài viết muốn bình luận/bày tỏ cảm xúc.
 • Để bày tỏ cảm xúc yêu thích bài viết, chạm vào Thích.

Bangtin_binhluan_01

 • Để bình luận:
  • Chạm vào Bình luận và nhập nội dung muốn bình luận.
  • Chạm vào Gửi để đăng bình luận.

Bangtin_binhluan_02

 • Để trả lời bình luận của đồng nghiệp.
  • Tại câu bình luận của đồng nghiệp, nhấn Trả lời.
  • Nhập nội dung trả lời bình luận.

  • Nhấn Gửi.

Lưu ý: Khi trả lời 1 trả lời khác trong 1 bình luận, ứng dụng ngầm định nhắc đến tên người được trả lời.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự