Khi chưa muốn đăng chia sẻ (hoặc sáng kiến), làm thế nào để tôi lưu lại những nội dung đang soạn?

Trên giao diện soạn nội dung chia sẻ (hoặc sáng kiến), chạm vào biểu tượng  (hoặc chạm Hủy đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Chọn Lưu bản nháp để lưu lại những nội dung đang soạn.

Lưu ý: Khi muốn đăng nội dung, nhân viên chỉ cần vào lại chức năng đăng chia sẻ (hoặc sáng kiến), hệ thống sẽ hiển thị các nội dung đã lưu.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự