Thay đổi hiển thị chi tiết danh bạ khi người dùng thiết lập thông tin được phép xem trên Amis core

Mục đích: Chỉ hiển thị những thông tin được thiết lập cho phép xem trên danh bạ nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin của nhân viên. Chi tiết thay đổi Từ phiên bản R39 trở về trước: Khi nhân viên có quyền Tra cứu danh bạ thì được […]

Cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các đường link được gắn trên các bản tin được chia sẻ trên Amis Mobile

      1. Mục đích Cho phép người dùng nhấn và truy cập đường link được gắn trên các bản tin       2. Chi tiết thay đổi Từ bản R39 trở về trước: Trên bản tin có các đường link lại hiển thị dưới dạng text và người dùng phải […]