Tôi muốn kiểm tra xem đơn xin nghỉ đã được duyệt hay chưa?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ.

  • Chọn phần Nộp đơn.
  • Kiểm tra thông tin đơn xin nghỉ tại mục Đơn chưa được duyệt.

Lưu ý: Đối với các đơn xin nghỉ chưa được duyệt, người nộp có thể chỉnh sửa, xóa đơn hoặc nhắc nhở quản lý phê duyệt đơn cho mình. 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự