Tôi muốn xóa nội dung cuộc trò chuyện (chat) thì làm thế nào?

Chạm vào biểu tượng 

Tại cuộc “Trò chuyện” hoặc “Nhóm” muốn xóa, người dùng trượt sang trái để hiển thị chức năng Xóa. Sau đó nhấn Xóa để xóa cuộc trò truyện.

Hoặc người dùng có thể xóa “Nhóm” bằng cách chạm vào nhóm muốn xóa, sau đó chạm vào biểu tượng 

Chạm Rời khỏi nhóm để xóa nhóm khỏi cuộc trò chuyện.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự