Tôi muốn xem số liệu kế toán tổng hợp của doanh nghiệp thì vào đâu?

  • Chức năng này cho bạn xem nhanh các thông số tài chính cơ bản của doanh nhiệp như Tiền, doanh thu, chi phí, Công nợ …

  • Để thay đổi chi nhánh hoặc khoảng thời gian cần xem báo cáo bấm vào nút “Thiết lập” ở góc trên bên phải màn hình

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự