Tôi muốn xem lịch sử chat gần đây thì làm thế nào?

Chạm vào biểu tượng 

Chương trình sẽ hiển thị thông tin các cuộc trò chuyện (chat) gần đây.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự