Tôi muốn xem biểu đồ thống kê nhân sự thì làm thế nào?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo nhân sự.

All-1

  • Chạm Thống kê nhân sự.

5.1

  • Giao diện hiển thị biểu đồ thống kê nhân sự theo giới tính.

5.2

Lưu ý :

  • Chỉ những người dùng được phân quyền vào màn hình nhân sự trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự thì mới hiển thị chức năng này.
  • Chạm vào biểu tượng Back hoặc Next để chuyển sang biểu đồ theo tiêu chí Trình độ, Độ tuổi, Tình trạng hôn nhân hoặc Thâm niên công tác.
  • Có thể chạm vào biểu tượng Filter để chọn tham số của biểu đồ.
    • Sau khi chọn tham số, nhấn Xong để hiển thị biểu đồ mới.

5.3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự