Tôi muốn xem biểu đồ phân tích biến động nhân sự thì làm thế nào?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo nhân sự.

All-1

  • Chạm Biến động nhân sự.

1.1

  • Giao diện hiển thị biểu đồ phân tích biến động nhân sự qua các năm.

1.2

Lưu ý :

  • Chỉ những người dùng được phân quyền vào màn hình nhân sự trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự thì mới hiển thị chức năng này.
  • Chạm vào biểu tượng Back hoặc Next để chuyển sang kỳ báo cáo theo quý hoặc tháng.
  • Có thể chạm vào biểu tượng Filter để chọn tham số của biểu đồ.
    • Sau khi chọn tham số, nhấn Xong để hiển thị biểu đồ mới.

1.3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự