Tối muốn xem thông tin khách hàng và sinh cơ hội từ khách hàng thì làm thế nào?

1. Tra cứu danh sách khách hàng, xem các thông tin liên quan của từng khách hàng như Liên hệ, Hàng hoá, Cơ hội

2. Sinh cơ hội từ chính khách hàng

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự