Tôi muốn tạo mới và cập nhật thông tin cơ hội thì làm thế nào?

1. Tra cứu, tạo mới và sửa nhanh giai đoạn của cơ hội đang thực hiện

2. Cập nhật thông tin chi tiết và thông tin hàng hoá trên cơ hội

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự