Tôi muốn sửa lại đơn đăng ký làm thêm vừa nộp ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Tại tab Đăng , chạm vào  tương ứng với nội dung đơn cần chỉnh sửa.

Chọn Sửa.

Thực hiện sửa lại nội dung đơn đăng ký làm thêm, sau đó nhấn Cất.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự