Tôi muốn sao chép nội dung tin nhắn đã gửi thì làm thế nào?

Tính năng đang phát triển

Trên màn hình nội dung chat, chạm và giữ vào tin nhắn muốn sao chép.

Chạm vào Sao chép.

Chat 4.2

Tại vị trí cần sao chép tin nhắn, chạm và giữ đến khi hiển thị chức năng Dán.

Chat 4.3

Chạm vào Dán để lấy được nội dung tin nhắn vừa sao chép.

Sửa lại nội dung tin nhắn (nếu cần).

Chat 4.4

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự