Tôi muốn nhắc nhở người duyệt đơn thì làm thế nào?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Tại tab Đăng , chạm vào  tương ứng với nội dung đơn cần nhắc người duyệt.

Chọn Nhắc duyệt.

Có thể Nhắc duyệt đơn qua hình thức Gửi email hoặc Gửi tin nhắn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự