Tôi muốn gọi video cho nhân viên thông qua ứng dụng AMIS.VN thì làm thế nào?

  • Chạm vào biểu tượng 

  • Tìm kiếm và chạm vào nhân viên muốn thực hiện cuộc gọi.

  • Chạm vào biểu tượng 2017-06-12_15-23-18, chương trình sẽ tự động kết nối đến nhân viên đã chọn.

Chat 2.1

Lưu ýChỉ có thể thực hiện cuộc gọi khi người nhận cuộc gọi đang kết nối internet và không đăng xuất ra khỏi ứng dụng AMIS.VN (có thể đóng ứng dụng nhưng vẫn để ở chế độ đăng nhập).

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự