Tôi muốn đăng ký chương trình phúc lợi thì vào đâu?

Khi Nhân sự tạo chương trình phúc lợi trên AMIS.VN – Nhân sự, ứng dụng AMIS.VN Mobile sẽ cho phép nhân viên đăng ký tham gia chương trình này.

  • Vào menu Còn nữa, chọn Phúc lợi.

  • Chạm vào chương trình phúc lợi muốn đăng ký.

  • Có thể đăng ký người đi kèm bằng cách chạm vào biểu tượng 2017-05-26_10-43-11, sau đó nhấn Thêm người đi kèm.

Phuc loi 2

  • Khai báo thông tin người đi kèm, nếu người đi kèm thuộc đối tượng không phải đóng tiền thì tích chọn Là đối tượng thụ hưởng, sau đó nhấn Xong.

Phuc loi 3

  • Có thể xóa người đi kèm bằng cách chạm vào biểu tượng 2017-07-12_16-46-18
  • Để đăng ký tham gia chương trình phúc lợi, chạm Đăng ký tham gia, sau đó nhấn .

Phuc loi 4

  • Có thể chạm Sửa để thay đổi thông tin người đi kèm hoặc chạm Hủy đăng ký để hủy đăng ký tham gia chương trình phúc lợi.

Phuc loi 6

Lưu ý: Nhân viên chỉ nhận được chương trình phúc lợi khi thoản mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Nhân viên thuộc đối tượng tham gia của chương trình đó.
  • Nhân sự có tích chọn Cho phép đăng ký trực tuyến trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự khi tạo chương trình.
  • Thời gian nhận chương trình nằm trong khoảng thời gian đăng ký chương trình, nếu hết thời gian đăng ký thì tự động ẩn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự