Tôi muốn đăng ký chương trình đào tạo thì vào đâu?

Khi Nhân sự tạo khóa đào tạo trên AMIS.VN – Nhân sự, ứng dụng AMIS.VN Mobile sẽ cho phép nhân viên đăng ký tham gia.

  • Vào menu Còn nữa, chọn Đào tạo.

  • Chạm vào khóa đào tạo muốn đăng ký.

  • Chạm vào tên khóa đào tạo để xem chi tiết các buổi đào tạo.

  • Chọn các buổi đào tạo muốn tham gia, sau đó chạm Đăng ký tham gia.

  • Trường hợp khóa đào tạo có nội dung cam kết thì nhấn Xác nhận.

  • Sau khi đăng ký thành công, có thể chạm Hủy đăng ký để hủy đăng ký tham gia khóa đào tạo.

Lưu ý: Nhân viên chỉ nhận được chương trình đào tạo khi thoản mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Nhân viên thuộc đối tượng tham gia của chương trình đó.
  • Nhân sự có tích chọn Cho phép đăng ký trực tuyến trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự khi tạo chương trình.
  • Thời gian nhận chương trình nằm trong khoảng thời gian đăng ký chương trình, nếu hết thời gian đăng ký thì tự động ẩn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự