Tôi muốn chọn chi nhánh làm việc, sổ tài chính hay sổ quản trị thì làm thế nào?

  • Chức năng này để bạn chọn muốn làm việc với chi nhánh nào, sổ tài chính hay sổ quản trị. 

  • Từ menu chính của chương trình chọn chức năng “Làm việc với” để chọn lại chi nhánh, sổ muốn làm việc

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự