Tôi muốn cập nhật thông tin liên hệ thì làm thế nào?

Trường hợp trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, nhân sự có thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ. Trong khoảng thời gian cho phép, nhân viên thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ như sau:

  • Vào menu Còn nữa, chọn Cập nhật hồ sơ.

all

  • Chọn phần Thông tin liên hệ.

1.1

  • Chạm vào biểu tượng edit-1-50x47 (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

1.2

  • Sửa thông tin liên hệ, sau đó chạm Cất.

1.3

Lưu ý: Sau khi nhân viên cập nhật thông tin hồ sơ, nhân sự sẽ thực hiện phê duyệt thông tin. Nếu được duyệt, thông tin sẽ được cập nhật vào hồ sơ trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự