Tôi muốn cập nhật các thông tin mới nhất thì làm thế nào?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Thiết lập.

khac_taidulieu_01

  • Chạm vào Tải dữ liệu mới nhất, chương trình sẽ tự động cập nhật các thông tin mới nhất như thông tin: bài viết, danh bạ nhân viên mới…

khac_taidulieu_02

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự