Tôi kiểm tra các đơn đăng ký làm thêm mà mình đã nộp hoặc đã phê duyệt cho nhân viên ở đâu?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Lịch sử.

Chạm , để chọn loại đơn đăng ký làm thêm muốn xem lịch sử.

Chạm vào thông tin đơn để xem nội dung chi tiết.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự