Tôi có thể duyệt lại các đơn đăng ký làm thêm đã bị từ chối trước đó hay không?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Lịch sử.

Chạm , sau đó chọn Đăng ký tôi đã từ chối.

Chạm vào đơn đơn đăng ký làm thêm bị từ chối cần được phê duyệt lại trên danh sách.

Chạm Duyệt.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự