Tôi có nhận được thông báo khi công việc được nghiệm thu, đánh giá hay không?

Sau khi người giao việc nghiệm thu và đánh giá công việc, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người thực hiện, chạm vào thông báo để xem thông tin nghiệm thu, đánh giá công việc.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo kết quả nghiệm thu, đánh giá công việc ở trên, có thể xem bằng cách chạm vào menu Thông báo.

=> Chạm vào thông báo để xem thông tin nghiệm thu, đánh giá công việc.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự