Tôi có nhận được thông báo khi công việc bị xóa hay không?

Sau khi người giao việc xóa công việc, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người thực hiện, người thực hiện chạm vào thông báo để xem thông tin công việc bị xóa.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo xóa công việc ở trên, có thể xem bằng cách vào menu Thông báo.

=> Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc bị xóa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự