Tôi có nhận được thông báo khi có thay đổi nội dung công việc hay không?

Sau khi nội dung công việc bị thay đổi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến những người liên quan đến công việc, chạm vào thông báo để xem thông tin công việc thay đổi.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo nội dung công việc thay đổi ở trên, có thể xem bằng cách chạm vào menu Thông báo.

=> Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc thay đổi.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự