Tôi có nhận được thông báo khi có phản hồi công việc hay không?

Sau khi có phản hồi về công việc, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến những người liên quan đến công việc, chạm vào thông báo để xem thông tin phản hồi công việc.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo phản hồi công việc ở trên, có thể xem bằng cách vào menu Thông báo.

=> Chạm vào thông báo để xem thông tin phản hồi công việc.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự