Tôi có nhận được thông báo khi có công việc liên quan đến tôi hay không?

Khi có công việc liên quan, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người liên quan, người liên quan chạm vào thông báo để xem thông tin công việc liên quan.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo công việc liên quan ở trên, có thể xem bằng cách vào menu Thông báo.

=> Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc liên quan.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự