Thay đổi chỉ tiêu Tỷ lệ biến động nhân sự trên POC (Trợ lý tài chính số) đúng với nội dung nghiệp vụ của HRM

    1. Mục đích

  • Giúp người quản lý/nhân sự thống kê được đúng tỷ lệ biến động nhân sự trên POC (Trợ lý tài chính số) đúng bản chất nghiệp vụ của HRM.

    2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R38 trở về trước, khi hỏi Trợ lý tài chính số về Tỷ lệ biến động nhân sự thì sẽ hỏi nội dung chứa: Tỷ lệ biến động tăng nhân sự hoặc Tỷ lệ biến động giảm nhân sự.
  • Từ phiên bản R38 trở đi, đổi tên chỉ tiêu “Tỷ lệ biến động tăng/giảm” thành “Tỷ lệ biến động nhân sự” 

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự