Làm thế nào để Lập đơn đăng ký làm thêm?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chạm vào biểu tượng  để lập đơn đăng ký làm thêm.

Thiết lập thông tin đăng ký làm thêm bằng cách chạm vào để chọn các thông tin:

  • Thời gian làm thêm: chọn khoảng thời gian làm thêm
  • Người duyệt: chọn người duyệt đơn làm thêm
  • Người cùng làm thêm: chọn người cùng làm thêm (nếu có)
  • Lý do làm thêm: nhập lý do ở lại làm thêm

Lưu ý:

  • Chương trình sẽ ngầm định lấy Ngày đăng ký là ngày hiện tại.
  • Trường hợp trong khoảng thời gian làm thêm có thời gian nghỉ giữa ca thì tích chọn mục Trừ thời gian nghỉ giữa canhập số giờ nghỉ giữa ca.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Đơn đăng ký làm thêm sau khi được nộp sẽ hiển thị trên tab Đăng ký.
  • Hệ thống sẽ gửi email thông báo tới Người duyệt, Nhân sự quản lý thời gian trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự