Người dùng mong muốn theo dõi được những tài sản mà bản thân đang nắm giữ trên Mobile

1. Mục đích

–  Cho phép mỗi cá nhân có thể xem được thông tin tài sản của mình đang nắm giữ: tài sản nào được cấp phát, tài sản nào đang được báo mất, báo hỏng…

–  Khi nhân sự thực hiện cấp phát hoặc thu hồi tài sản thì thực hiện thông báo cho nhân viên đó được biết.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào mục Còn nữa/Tài sản được cấp.

  • Nhấn vào mục Tài sản được cấp sẽ hiển thị danh sách những tài sản mà nhân viên đang nắm giữ:

Lưu ý: Chỉ liệt kê những tài sản có Tình trạng là Đang sử dụng hoặc Hỏng.

  • Nhấn vào từng dòng để xem chi tiết thông tin tài sản.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự