Làm thế nào để xem trang cá nhân của nhân viên?

Vào menu Danh bạ, chọn nhân viên muốn xem trang cá nhân.

Chạm Trang tin.

Ứng dụng hiển thị trang tin của nhân viên, bao gồm: các sự kiện liên quan đến nhân viên, các bài viết nhân viên đã chia sẻ…

Lưu ý: Chỉ xem được những bài viết mà nhân viên chia sẻ cho cơ cấu tổ chức có chứa người xem.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự