Làm thế nào để xem được số tồn kho của 1 mặt hàng tại từng kho của đơn vị?

Khi thêm/sửa đơn đặt hàng và thực hiện chọn hàng hóa, nhân viên kinh doanh có thể theo dõi được số tồn kho của 1 mặt hàng tại từng kho của đơn vị. Thực hiện như sau:

Lưu ý: Để tra cứu được số tồn kho, đơn vị cần sử dụng phần mềm AMIS.VN – Kế toán phiên bản từ R24 trở lên.

  1. Vào phân hệ Đơn đặt hàng, chọn đơn hàng và nhấn Sửa (hoặc nhấn để thêm mới đơn đặt hàng)

2. Nhấn Thêm hàng hóa và chọn hàng hóa.

3. Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin hàng hóa và số lượng tồn trong kho của hàng hóa.

4. Nhấn Xem kho để xem chi tiết số tồn kho của mặt hàng trong từng kho của đơn vị.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự