Làm thế nào để xem danh sách các nhân viên có sinh nhật trong ngày mai/tuần/tháng?

  •   Vào menu Còn nữa, chạm vào Sinh nhật.

all

  • Chạm vào biểu tượng 2017-06-14_14-01-41

4.1

  • Chọn khoảng thời gian muốn hiển thị danh sách nhân viên có sinh nhật.

4.2

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách nhân viên có sinh nhật trong khoảng thời gian đã lựa chọn ở trên.

4.3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự