Làm thế nào để xem báo cáo phân tích biến động nhân sự?

  • Vào menu Còn nữa, chọn Báo cáo nhân sự.

All-1

  • Chạm Phân tích biến động NS.

2.1

  • Giao diện hiển thị báo cáo phân tích biến động nhân sự của tháng hiện tại.

2.2

Lưu ý :

  • Chỉ những người dùng được phân quyền vào màn hình nhân sự trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự thì mới hiển thị chức năng này.
  • Có thể chạm vào biểu tượng Filter để chọn tham số của báo cáo.
    • Sau khi chọn tham số, nhấn Xong để hiển thị báo cáo mới.

2.3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự