Làm thế nào để tôi biết có tin nhắn mới qua ứng dụng AMIS Chat?

Khi có tin nhắn mới, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người nhận, người nhận chạm vào thông báo để xem tin nhắn mới và trả lời.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem tin nhắn mới ở trên, có thể xem bằng cách đăng nhập vào ứng dụng AMIS Mobile, sau đó chạm vào biểu tượng 

Chạm vào cuộc trò chuyện để xem và trả lời.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự