Làm thế nào để rời khỏi nhóm chat?

Chạm vào biểu tượng 

Chạm vào nhóm chat muốn rời khỏi.

Chạm vào biểu tượng 

Chạm Rời khỏi nhóm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự