Làm thế nào để phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhiều nhân viên cùng một lúc?

Vào menu Còn nữa, chọn Đăng ký làm thêm.

Chọn tab Duyệt đăng ký, chạm vào  để duyệt nhiều đơn đăng ký làm thêm cùng lúc.

Tích chọn các đơn đăng ký làm thêm của nhân viên cần phê duyệt, sau đó chọn Duyệt hoặc Không duyệt đơn.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc đã phê duyệt đơn đăng ký làm thêm của nhân viên đến nhân sự, người nộp đơn và người liên quan trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN – Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự