Làm thế nào để nhắn tin cho nhiều nhân viên cùng lúc?

  • Vào menu Danh bạ, chạm vào biểu tượng icon_chonnhieu (hoặc chạm vào chức năng Chọn đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

  • Tích chọn các nhân viên muốn gửi tin nhắn hoặc chạm biểu tượng icon_muiten, sau đó nhấn Chọn hết để chọn tất cả nhân viên trong danh sách.
  • Chạm vào Tiếp tục.

  • Chọn Nhắn tin.

  • Nếu muốn soạn tin nhắn mới thì nhập nội dung tin nhắn và có thể chèn thông tin người nhận theo cú pháp @ho, @ten, @hovaten, @danhxung, sau đó chạm vào Gửi hoặc chạm vào biểu tượng .

  • Nếu muốn sử dụng mẫu tin nhắn thì chạm Tin nhắn mẫu, chọn mẫu tin nhắn muốn gửi, sau đó chạm Gửi.

Lưu ý:

  • Có thể hiết lập các tin nhắn mẫu tại đây.
  • Có thể loại bỏ bớt nhân viên muốn gửi tin nhắn bằng cách chạm và giữ avatar nhân viên bất kỳ, sau đó nhấn vào biểu tượng 

  • Có thể chạm Xem trước để xem trước nội dung tin nhắn gửi cho từng nhân viên.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự