Làm thế nào để loại bỏ nhân viên khỏi nhóm chat?

Chạm vào biểu tượng 

Chạm vào nhóm chat muốn loại bỏ thành viên.

Chạm vào biểu tượng 

Chạm Thành viên.

Tại dòng thành viên muốn xóa, người dùng trượt sang trái, sau đó chọn Xóa để loại bỏ thành viên đó khỏi nhóm chat.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự