Làm thế nào để gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho từng đồng nghiệp?

Cách 1: Chúc mừng từ danh sách nhân viên có sinh nhật.

  • Vào menu Còn nữa, chạm vào Sinh nhật.

  • Chương trình sẽ hiển thị danh sách các nhân viên có sinh nhật trong ngày.
  • Chạm vào biểu tượng sms dưới đồng nghiệp muốn chúc mừng.

  • Sau đó thực hiện gửi tin nhắn như thông thường.

Cách 2: Chúc mừng sinh nhật trên giao diện Bảng tin 

  • Vào menu Bảng tin, chạm vào nhân viên muốn chúc mừng sinh nhật.
  • Chương trình hiển thị nội dung chúc mừng, nếu không cần thay đổi nội dung tin nhắn thì chạm vào biểu tượng để gửi.

  • Còn nếu muốn sử dụng nội dung chúc mừng khác thì chạm vào biểu tượng , sau đó thực hiện như Cách 1.

Lưu ý: Thông tin sinh nhật trên Bảng tin chỉ hiển thị khi có nhân viên sinh nhật trong ngày.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự